Logo Spacy

spaCy: Představení

Úvod

Objekt nlp

# Import the English language class from spacy.lang.en
from spacy.lang.en import English

# Create the nlp object
nlp = English()
 • obsahuje pipeliny pro zpracování
 • obsahuje pravidla pro tokenizaci pro daný jazyk

Objekt dokumentu

# Created by processing a string of text with the nlp object
doc = nlp("Hello world!")

# Iterate over tokens in a Doc
for token in doc:
print(token.text)

Objekt tokenu

doc = nlp("Hello world!")

# Index into the Doc to get a single Token
token = doc[1]

# Get the token text via the .text attribute
print(token.text)

Objekt spanu

doc = nlp("Hello world!")

# A slice from the Doc is a Span object
span = doc[1:3]

# Get the span text via the .text attribute
print(span.text)

Lexikální atributy

doc = nlp("It costs $5.")
print("Index: ", [token.i for token in doc])
print("Text: ", [token.text for token in doc])

print("is_alpha:", [token.is_alpha for token in doc])
print("is_punct:", [token.is_punct for token in doc])
print("like_num:", [token.like_num for token in doc])

Statistické modely

 • umožňují odhadnout lingvistické atributy v kontextu textu
  • větné členy (Part-of-speech tags)
  • slovní druhy (Syntactic dependencies)
  • typy entity (Named entities)
 • jsou trénovány na označeném textu
 • mohou být zdokonalovány při více příkladech

Balíčky s modely

 • Binary weights
 • Vocabulary
 • Meta information (language, pipeline)
$ python -m spacy download en_core_web_sm
 • stažení natrénovaného modelu
import spacy

nlp = spacy.load("en_core_web_sm")
 • vrací nlp

Zdroje

 • https://course.spacy.io/en/chapter1
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *