Čeština: Slovní druhy

Slovní druhy

Ohebná slova

Mění svůj tvar, dají se skloňovat a časovat.

  • 1. podstatnná jména
  • 2. přídavná jména
  • 3. zájmena (pronouns)
  • 4. číslovky
  • 5. slovesa

Neohebná slova

Mají vždy stejnou podobu.

 • 6. Příslovce
 • 7. Předložky
 • 8. Spojky
 • 9. Částice
 • 10. Citoslovce

1. Podstatná jména

Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Hlavní (ne však jediný) slovní druh, který ve větě vystupuje jako argument  slovesa.

Typy:

 • podle obecnosti – významu
  • konkrétní – označují názvy osob
   • obecná (kůň, radost, kámen)
   • vlastní (Tomáš, Fantomas)
  • abstraktní – vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů
  • … https://cs.wikipedia.org/wiki/Podstatn%C3%A9_jm%C3%A9no

4. Číslovky

Číslo je gramatická kategorie jmen i sloves, která udává počet účastníků děje.

Typy:

 • jednotné číslo
 • množné číslo

Použití:

 • podstatná jména
 • přídavná jména
 • zájmena
 • slovesa

Jednotné číslo (singulár)

Označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus.

Množné číslo (plurál)

Označuje skutečnost, že se jedná o více než jeden kusů.

6. Příslovce

 • vyjadřují bližší okolnosti děje – kdy, jak a kde se něco stalo
 • neohebné – nemění nijak svůj tvar (neskloňujeme, nečasujeme)
 • stupňují se
  • pravidelná: rychle -> rychleji -> nejrychleji
  • nepravidelná dobře -> lépe -> nejlépe
 • druhy
  • příslovce místa (kde, kudy, kam, odkud)
   • doma, venku
  • času (kdy, jak dlouho, jak často)
   • dnes, včera, brzy
  • způsobu (jak, jakým způsobem)
   • : pěkně, vstřícně
  • míry (jak moc, do jaké míry)
   • moc
  • příčina: záměrně, schválně

8. Spojky

 • neohebné
 • spojují větné členy nebo věty
 • nejsou větnými členy
 • nenesou význam
 • vyjadřují mluvnický a významový poměr vět nebo členů
 • dělíme:
  • souřadící – spojují (převážně) souřadné větné členy nebo souřadné věty
   •  
  • podřadící – připojují větu vedlejší k větě hlavní

Spojky souřadící

Spojují:

 • dvě věty v souvětí (v souřadném poměru)
 • dva větné členy

Druhy:

 • spojky slučovacía, i, ani, nebo, či, přímo, nadto, aniani, jaktak, hnedhned, jednakjednak, zčástizčásti, dílemdílem
 • spojky odporovací – ale, avšak, však, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, sice-ale, jistě-ale
 • spojky stupňovací – i, ba, ba i, ba ani, nadto, dokonce, nejen-ale i, nejen-nýbrž i
 • spojky vylučovací – nebo, aneb, buď – nebo, buď – anebo
 • spojky vysvětlovací – totiž, vždyť
 • spojky příčinné – neboť, vždyť, totiž, však také
 • spojky důsledkové – proto, a proto, a tak, tudíž, a tudíž, tedy

Spojky podřadící

 • připojují v souvětí vedlejší věty k hlavní větě
 • aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva

Vlastnosti a jevy slovních druhů

Stupňování

Tvoření tvarů 2. a 3. stupně, vyjadřujících stupeň vlastnosti přídavných jmen a příslovcí

Osoba

Rozlišuje, kdo je podmětem věty:

 • 1. osoba – mluvčí (já, my)
 • 2. osoba – posluchač (ty, vy)
 • 3. osoba – někdo jiný (on, ona, ono, oni, ony, ona)

Vztahuje se k

 • slovesa
 • zájmena
 • některé spojky: abych, abys, aby

Slovesný vid (aspekt)

Mluvnická kategorie slovesa. Vztah k plynutí času.

 • slovesa

Typy:

 • Dokonavý vid, perfektivum
 • Nedokonavý vid, imperfektivum

Potvrzení a negace (Affirmation and negation)

Tvar slovesa

Typy:

 • Infinitiv (neurčitek) – neurčitý (základní, reprezentativní) tvar slovesa – nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas. (Uváděn ve slovnících)

Slovesný způsob

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *