Universal Dependencies: Vlastnosti

Vlastnosti slovních druhů.

Lexical features

Poss

Označuje zda je slovo (zájmeno, determiner nebo přídavné jméno) přivlastňovací (possessive).

 • přivlastňovací osobní zájmena (determiner): můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich
 • přivlastňovací zvratné zájmeno (determiner): svůj
 • přivlastňovací vztažné zájmeno (determiner): jehož
 • přivlastňovací přídavné jméno: otcův, matčin

PronType (pronominal type)

Nejčastěji použito pro:

 • zájmena PRON (pronouns)
 • determiners DET
 • pronominal numerals (quantifiers)
 • pronominal adverbs

Některá slova mohou patřit do více kategorií (např. Dem + Ind, Int + Rel).

Prs

Personal or possessive personal pronoun or determiner.

(See also the Poss feature that distinguishes normal personal pronouns from possessives.)

 • já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
 • můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

Int

Interrogative pronoun, determiner, numeral or adverb.

Note that possessive interrogative determiners (whose) can be distinguished by the Poss feature.

 • kdo, co, jaký, který, čí
 • kolik, kolikátý, kolikrát
 • kde, kam
 • kdy, jak, proč

Rel

Relative pronoun, determiner, numeral or adverb.

Note that this class heavily overlaps with interrogatives, yet there are pronouns that are only relative.

 • jenž, což (relative but not interrogative pronouns)
 • jehož (possessive relative pronoun)

Dem

Demonstrative pronoun, determiner, numeral or adverb.

These are to some extent parallel to interrogatives.

 • tento, tamten, takový, týž
 • tolik, tolikátý (ordinal number), tolikrát
 • tady, tam
 • teď, tehdy
 • tak

Tot

Total (collective) pronoun, determiner or adverb.

 • každý, všechno,
 • všude
 • vždy

Neg

Negative pronoun, determiner or adverb.

 • nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný, nikde, nikam, nikdy, nijak

Ind

Indefinite pronoun, determiner, numeral or adverb.

 • někdo, kdokoli, málokdo, leckdo, kdosi
 • něco, cokoli, máloco, lecco, cosi
 • nějaký, jakýkoli, lecjaký, jakýsi
 • některý, kterýkoli, málokterý, leckterý, kterýsi
 • něčí, číkoli, lecčí, čísi
 • několik, málo, mnoho
 • několikátý, (indefinite ordinal numeral)
 • několikrát
 • někde, kdekoli, málokde, leckde, kdesi
 • někam, kamkoli, kamsi
 • někdy, kdykoli, málokdy, leckdy, kdysi
 • nějak, jakkoli, lecjak, jaksi

Inflectional features

Gender – Rod (gender)

Lexikální vlastnost podstatných jmen a skloňovací vlastnost přídavných jmén a sloves.

Masc – Rod mužský (masculine gender)

 • pán, muž, předseda, soudce
 • hrad, stroj

Fem – Rod ženský (feminine gender)

 • žena
 • růže, píseň, kost

Neut – Rod střední (neuter gender)

 • kuře
 • město, moře, stavení

Animacy – životnost (animacy)

Lexikální vlastnost podstatných jmen a inflectional vlastnost odstatních slovních druhů spojených s podstatnými jmény.

Obecně nezávislá na rodu.
V češině se však téměř ve všech případech vyskytuje živá životnost pouze pro mužský rod.

Anim – živý (animate)

 • člověk, ministr, prezident, předseda, ředitel

Inan – neživý (inanimate)

 • rok, zákon, stát, případ, milión

Number – Číslo (number)

Sing – jednotné číslo (singular number)

Označuje jednu osobu, zvíře či věc.

 • starý muž přišel
 • mladá žena přišla
 • malé kuře přišlo

Plur – Množné číslo (plural number)

Označuje několik osob, zvířat či věcí.

 • staří muži přišli
 • mladé ženy přišly
 • malá kuřata přišla

Dual – Dvojné číslo (dual number)

Označuje dva objekty.

V češtině se vyskytuje minimálně (části těla).

 • holka s dlouhýma nohama
  • versus stůl s dlouhými nohami
 • dvě stě
  • versus tři sta

Ptan – Číslo pomnožné (plurale tantum)

 • nůžky, kalhoty

Coll – Číslo hromadné (collective/mass/singulare tantum)

 • lidstvo, žactvo, dříví, křoví, kamení, březina, šotolina

Case – Pád (case)

Nom – 1. pád (nominative)

Gen – 2. pád (genitive)

 • Praha je hlavní město České republiky.

Dat – 3. pád (dative)

 • Dal jsem dárek svému bratrovi.

Acc – 4. pád (accusative)

Voc – 5. pád (vocative)

 • Co myslíš, Filipe?

Loc – 6. pád (locative)

 • V červenci jsem byl ve Švédsku.
 • Mluvili jsme tam o morfologii.

Ins – 7. pád (instrumental)

 • psát perem
 • Tento zákon byl schválen vládou.

PrepCase (case form sensitive to prepositions)

Variant – alternativní forma slova (alternative form of word)

 

Short – zkrácená forma přídavného jména

 • možno (možné)
 • schopen (schopný)
 • nutno (nutné)
 • znám (známý)
 • spokojen (spokojený)
 • povinen (povinný)
 • ochoten (ochotný)
 • jist (jistý)
 • vědom (vědomý)
 • přítomen (přítomný)
 • roven (rovný)
 • patrno (patrné)
 • hotov (hotový)
 • spjat (spjatý)
 • vinen (vinný)

Short – (příklonka) zkrácená forma osobní zájmena

Některá osobní zájmena ve 3. a 4. pádu mají dvě podoby – běžnou (long) a zkrácenou (příklonka).

 • mi (mně)
 • (mne)
 • ti (tobě)
 • (tebe)
 • mu (jemu)
 • ho (jeho)
 • si (sobě)
 • se (sebe)

Zdroje